நீ இல்லாமல்…………!

24 Jun

விடை தெரியாத பல வினாக்கள் உண்டு………….
முற்று பெறாத சில வரிகளும் உண்டு ………
அப்படியே இருந்து விட்டு போகிறேன் நானும், நீ இல்லாமல்…………!

One Response to “நீ இல்லாமல்…………!”

  1. shree October 11, 2008 at 8:36 am #

    romba feel panni elluthi iirukega don’t feel any think

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: