யாதுமாகி நின்ற அவள்….

29 Aug


என் எண்ணங்களில் எல்லாம்
         வண்ணம் கொண்டு நிறைபவள்..
கற்பனைகளில் காலம் கடத்தி வந்தவனை,
        நிஜத்தில் மூழ்கடித்தவள்…
நான் எதிர்பார்த்திருந்த தருணங்களை,
        எனக்கு தருவித்தவள்…
நான் செய்கிற குறும்புகளையெல்லாம்,
        ரசிக்கின்ற ரசிகையானவள்….
நான் சோகக்கடலில் நீந்திய போதெல்லாம்,
        நேசக்கரம் நீட்டியவள்…
நான் என் மனதைத் தொலைத்த நின்ற போது,
        நான் அறியேன் என்று சொன்ன பொய்யானவள்…
‘Yes’ சொல்வாள் என் நினைத்து,
        நான் ‘ I Love You’ சொன்ன போது
                ‘S’ ஆனவள்….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: