என் ‘பஞ்சமி’ நீ….

17 Dec

என் மனதை எப்போதுமே வருடிச் செல்லும் நீர் அலை நீ…..
என் மனதில் சுடர்விட்டெரியும் காதல் நெருப்பு நீ….
உன் மனமென்னும் நிலத்தில் அன்பை மட்டும் அறுவடை செய்பவள் நீ….
நான் செல்லும் இடமெல்லாம் என்னுடன் வரும் முடிவில்லாத வானம் நீ….
எனனை எப்போதுமே தாலாட்டிச் செல்லும் தென்றல்  நீ…..
என் வாழ்வில் பஞ்ச பூதங்களாய் நிறைந்த என் ‘பஞ்சமி’ நீ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: