கடக்க முடியாமல் தவிக்கிறேன்…

10 Feb

இருபுறமும் வாகனங்கள் செல்கையில்,

சாலையை கடக்க முடியாமல்,

பரிதவிக்கும் சிறுவனைப் போல் தான்…

நானும் உன் நினைவுகளால்,

என் விடுமுறை நாட்களை கடக்க முடியாமல் தவிக்கிறேன்…

Advertisements

One Response to “கடக்க முடியாமல் தவிக்கிறேன்…”

  1. aishu January 16, 2010 at 9:29 am #

    see this

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: